Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Hieronder wordt ook e-mail verstaan;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Wederpartij: degene die met Atlas Old Maps een overeenkomst is aangegaan;
 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Atlas Old Maps georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Partijen: Atlas Old Maps en de wederpartij;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en Atlas Old Maps gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Atlas Old Maps; en
 11. Atlas Old Maps: Atlas Old Maps en haar rechtsopvolgers.

Identiteit van Atlas Old Maps

Atlas Old Maps, gevestigd aan de Paramaribostraat 2 A te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83238743. BTW-nummer: NL862786125B01.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Atlas Old Maps.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld.
 3. De tekst van deze Algemene Voorwaarden kan langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg zo spoedig mogelijk vervangen worden door een bepaling die de strekking en bedoeling van het oorspronkelijk zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden door Atlas Old Maps.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden naar de strekking van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij of van derden uitdrukkelijk uit.

Het aanbod

 1. Alle prijzen die Atlas Old Maps hanteert zijn in euro’s en indien toepasselijk inclusief BTW.
 2. Alle prijzen zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, (fiscale) heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders vooraf overeengekomen.
 3. Alle prijzen die Atlas Old Maps hanteert voor zijn producten en/of diensten die op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Atlas Old Maps te allen tijde eenzijdig wijzigen en worden tijdig en duidelijk gecommuniceerd, bijvoorbeeld door publicatie op de website.
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Atlas Old Maps niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Atlas Old Maps niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld onder lid 4 van dit artikel, tenzij de verhoging het gevolg is van een al dan niet aangekondigde wettelijke regeling.
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
 8. Het aanbod is vrijblijvend. Atlas Old Maps is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 9. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de wederpartij mogelijk te maken. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Atlas Old Maps kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Atlas Old Maps niet.
 10. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
 11. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 12. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor (import)heffingen en andere (fiscale) heffingen.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Atlas Old Maps langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door het versturen van een verzendbevestiging.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Atlas Old Maps passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor passende beveiliging van het elektronisch betalen. Hierbij houdt Atlas Old Maps zich aan de eisen zoals die gesteld zijn in de AVG. Dit wordt verder uitgewerkt in de privacyverklaring die op de website van Atlas Old Maps te raadplegen is.
 4. Atlas Old Maps kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Atlas Old Maps op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Atlas Old Maps gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Atlas Old Maps gerechtigd een rente van één procent per maand (contractuele rente), dan wel de wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente, in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
 2. Indien de wederpartij in verzuim wordt gesteld of van rechtswege is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten alsook de daarover verschuldigde wettelijke BTW en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Atlas Old Maps.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de wederpartij niet tijdig betaalt, mag Atlas Old Maps haar verplichtingen opschorten totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling aan de zijde van de wederpartij, zijn de vorderingen van Atlas Old Maps op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Atlas Old Maps, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Atlas Old Maps te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de wederpartij in verzuim is, is Atlas Old Maps gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de wederpartij geleverde producten.
 2. Atlas Old Maps roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de wederpartij op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de wederpartij de producten waarop dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk en op een gedegen wijze te retourneren aan Atlas Old Maps, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de wederpartij, met inbegrip van en niet gelimiteerd tot importheffingen, verpakkingskosten, verzekeringen, en portokosten.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, met inachtneming van lid 16.
 2. Een wederpartij kan een online aankoop gedurende deze bedenktijd van 14 dagen ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt;
  • Het geen product is wat speciaal voor de wederpartij is gemaakt of aangepast;
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
  • De wederpartij niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 3. De bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vangt aan:
  • Op de dag dat de wederpartij het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  • Zodra de wederpartij het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
  • Zodra de wederpartij een dienst voor het eerst heeft afgenomen;
  • Zodra de wederpartij bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 4. Iedere bestelling wordt getraceerd verzonden. Deze informatie kan als bewijslast dienen bij geschillen over het ontvangen van producten.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Atlas Old Maps retourneren, conform de door Atlas Old Maps verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. De wederpartij kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via ons contactformulier, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Atlas Old Maps kan worden gevonden.
 8. De wederpartij is verplicht zijn om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Atlas Old Maps, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 9. De kosten voor retourneren komen altijd voor rekening van de wederpartij.
 10. Atlas Old Maps vergoedt alle betalingen van de wederpartij, exclusief eventuele leveringskosten door Atlas Old Maps in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de herroeping meldt. Atlas Old Maps wacht met het terugbetalen tot het product is ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de wederpartij gebruikt is. Indien de wederpartij zijn betaling heeft gestorneerd of anderszins terug heeft gevorderd, geldt dit lid niet.
 11. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De wederpartij is verantwoordelijk voor de producten tot het moment dat de geleverde producten in goede staat zijn terug geleverd aan Atlas Old Maps.
 12. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het product die het gevolg is van onzorgvuldige omgang door de wederpartij, alsmede schade veroorzaakt door een ondeugdelijke terugzending. De wederpartij is aansprakelijk voor alle waardevermindering van het product door zijn doen of laten veroorzaakt.
 13. Indien een wederpartij na afloop van de in lid 1, 2, 3 en 8 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet door Atlas Old Maps terug is ontvangen, vervalt het herroepingsrecht.
 14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij.
 15. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is Atlas Old Maps gerechtigd alle aanvullende overeenkomsten te ontbinden.
 16. De wederpartij kan alleen gebruik maken van het herroepingsrecht als de wederpartij een consument is die in de EU is gevestigd.

Opschortingsrecht

Tenzij de wederpartij kwalificeert als consument (niet zijnde handelend uit hoofde van beroep of bedrijf), doet de wederpartij afstand van het recht om enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Atlas Old Maps kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de wederpartij onder zich houden, totdat de wederpartij alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Atlas Old Maps heeft voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Dit retentierecht geldt tevens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de wederpartij nog betaling verschuldigd is aan Atlas Old Maps.
 3. Atlas Old Maps is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht.

Verrekening

Tenzij de wederpartij kwalificeert als consument (niet zijnde handelend uit hoofde van beroep of bedrijf), doet de wederpartij afstand van zijn recht om een schuld aan Atlas Old Maps te verrekenen met een vordering op Atlas Old Maps.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Atlas Old Maps blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Atlas Old Maps op grond van wat voor met Atlas Old Maps gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Atlas Old Maps zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Totdat het eigendom is overgegaan op de wederpartij, mag de wederpartij de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren en dient hij het product te allen tijde onder zich te houden. Uitdrukkelijk verboden is het extern opslaan van het product, het product gebruiken voor zaakvorming, vermengingen of het product dusdanig gebruiken dat er natrekking optreedt.
 4. Indien Atlas Old Maps een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Atlas Old Maps het recht om schadevergoeding, waaronder gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Indien de wederpartij het betaalde bedrag storneert of anderszins terugvordert wordt Atlas Old Maps automatisch weer eigenaar van de geleverde producten onder de gestelde voorwaarden in de leden 2, 3 en 4.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Atlas Old Maps, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de wederpartij aangegeven adres.
 4. Atlas Old Maps gaat pas over tot verzending nadat de betaling volledig is ontvangen van de wederpartij.
 5. Met inachtneming van hetgeen hieronder in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal Atlas Old Maps geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een andere termijn is aangegeven dan wel overeengekomen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De wederpartij heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Vertraging in de levering die ontstaat buiten de schuld van Atlas Old Maps om, bijvoorbeeld door toedoen van de verzendmaatschappij, kan Atlas Old Maps niet worden aangerekend.
 7. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Atlas Old Maps het recht om haar verplichtingen op te schorten, totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 8. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de wederpartij een verlate levering niet aan Atlas Old Maps kan tegenwerpen.
 9. Het risico van beschadigingen en/of vermissing van producten berust niet bij Atlas Old Maps. Na afgifte aan de verzendmaatschappij is deze verantwoordelijk. Eventuele schade door toedoen van de verzendmaatschappij alsmede eventuele vermissingen kan de wederpartij verhalen op de verzendmaatschappij.
 10. Als de verzendmaatschappij onverhoopt niet kan leveren aan de wederpartij door toedoen van diens handelen of nalaten, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door een foutief opgegeven adres of het niet tijdig afhalen van een zending, en de zending daardoor retour wordt gezonden, is Atlas Old Maps gerechtigd de extra verzendkosten voor een nieuwe zending in rekening te brengen bij de wederpartij. Indien de wederpartij de zending wenst te herroepen na een retourzending, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op de oorspronkelijke aankoopprijs, verminderd met de door Atlas Old Maps gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten of een eventuele waardevermindering ontstaan tijdens de zending.

Levertijd

 1. De door Atlas Old Maps opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de wederpartij het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) verzendbevestiging heeft gekregen van Atlas Old Maps.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Atlas Old Maps niet binnen 14 dagen, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn altijd voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen hierover iets anders zijn overeengekomen.
 2. Transportkosten komen niet in aanmerking voor terugbetaling indien een bestelling herroepen wordt.
 3. De in de webwinkel berekende verzendkosten zijn zonder eventuele toeslagen van de verzendmaatschappij. In het geval de verzendmaatschappij deze toeslagen bij Atlas Old Maps in rekening brengt, belast Atlas Old Maps deze door aan de wederpartij.
 4. Op het gestelde in lid 3 van dit artikel is het eigendomsvoorbehoud van toepassing.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de wederpartij, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Atlas Old Maps niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de wederpartij zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Atlas Old Maps, bij gebreke waarvan Atlas Old Maps niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventueel schade.
 3. Atlas Old Maps verzendt in principe alle producten verzekerd. Als er enige schade optreedt tijdens de verzending is Atlas Old Maps aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag dat de wederpartij aan Atlas Old Maps heeft betaald inzake de aankoop van het betreffende product, dan wel het bedrag dat de verzekering uitkeert, in geval dit lager uitvalt dan het aankoopbedrag voor het betreffende product.
 4. De wederpartij kan in het geval een zending verloren of beschadigd is, maximaal het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit bedrag kan verminderd worden tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.
 5. Atlas Old Maps hoeft pas enige vergoeding uit te keren nadat de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald.

Betaling

 1. Bestellingen worden verzonden nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en Atlas Old Maps de genoemde betaling heeft ontvangen.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde betalingen te worden voldaan alvorens de bestelde producten zullen worden geleverd dan wel verzonden.
 3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Atlas Old Maps te melden.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Atlas Old Maps is gewezen op de te late betaling en Atlas Old Maps de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Atlas Old Maps gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=, met een minimum van € 40,=, te vermeerderen met de wettelijke BTW.
 5. Wanneer er binnen 7 dagen na orderdatum nog geen betaling is ontvangen, vervalt de order. Atlas Old Maps is niet verantwoordelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Bewaring

 1. Indien de wederpartij de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de wederpartij.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de wederpartij.

Conformiteit en garantie

 1. Atlas Old Maps staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Atlas Old Maps, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Atlas Old Maps kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Atlas Old Maps schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en dezelfde staat als bij levering verkerend, tenzij een betere verpakking noodzakelijk is.
 4. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijk fabricage, constructie of materiaal.
 5. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als het gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de wederpartij, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Tevens wanneer de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Atlas Old Maps en/of op de verpakking behandeld zijn, dan wel wanneer de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Atlas Old Maps is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de wederpartij op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de wederpartij komen of van een derde die het product ten behoeve van de wederpartij in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Atlas Old Maps van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Atlas Old Maps geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De wederpartij dient een door Atlas Old Maps geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de wederpartij binnen de redelijkheid en billijkheid van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de wederpartij Atlas Old Maps daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te stellen.
 3. De wederpartij geeft daarbij een en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, met zo mogelijk fotografisch bewijs van de tekortkoming, zodat Atlas Old Maps in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De wederpartij dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Atlas Old Maps gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Bij Atlas Old Maps ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Atlas Old Maps binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 7. Bij een klacht dient een wederpartij zich allereerst te wenden tot Atlas Old Maps. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 8. Een klacht schort de verplichtingen van partijen niet op, tenzij anders overeengekomen.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Atlas Old Maps, zal Atlas Old Maps naar haar keuze de geleverde producten vervangen of de overeenkomst herroepen.

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Atlas Old Maps en de wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de koop wordt gesloten met een buitenlandse wederpartij of een niet-consument is uitsluitend de Rechtbank Den Haag bevoegd kennis te nemen van het geschil in eerste aanleg.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Ingebrekestellingen

De wederpartij dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Atlas Old Maps.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wederpartij

Als Atlas Old Maps een overeenkomst aangaat met meerdere wederpartijen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming of voldoening die zij op grond van de overeenkomst aan Atlas Old Maps verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Atlas Old Maps

 1. Atlas Old Maps is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, door werknemers van Atlas Old Maps.
 2. Indien Atlas Old Maps aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, waarbij deze vergoeding is gemaximeerd tot ten hoogste het bedrag dat de wederpartij aan Atlas Old Maps heeft betaald inzake de aankoop van het betreffende product, dan wel het bedrag dat de verzekering uitkeert, in geval dit lager uitvalt dan het aankoopbedrag voor het betreffende product.
 3. Atlas Old Maps is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Atlas Old Maps aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In geval van schade gedurende het transport is Atlas Old Maps slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de transportverzekering uitkeert.

Vervaltermijn

Elk recht op schadevergoeding van Atlas Old Maps vervalt in elk geval na twee maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Certificaten van echtheid

 1. Atlas Old Maps kan een product een certificaat van echtheid verschaffen.
 2. Dit certificaat van echtheid bevat tenminste:
  • Een omschrijving van het product
  • Een afbeelding
 3. Door middel van dit certificaat van echtheid garandeert Atlas Old Maps de juistheid van de omschrijving van het product aan de wederpartij. Het certificaat wordt naar de beste kennis van Atlas Old Maps opgesteld.
 4. Mocht er op enig moment door onderzoek van de wederpartij onomstotelijk komen vast te staan dat de omschrijving onjuist is, kan de wederpartij aanspraken maken op de garantie van Atlas Old Maps. De voorwaarden hiervoor worden nader toegelicht in Artikel 29.

Voorwaarden van de garantie van Atlas Old Maps

 1. Om aanspraak te maken op de garantie van Atlas Old Maps moet de wederpartij kunnen overleggen:
  • Het aangekochte product;
  • De originele factuur;
  • Het originele certificaat van echtheid; en
  • Een bewijs dat er een fout staat in het certificaat
 2. De bewijslast van een fout in de beschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel ligt bij de wederpartij.
 3. Er kan pas sprake zijn van het ontbinden van de koop na akkoord door Atlas Old Maps of na vaststelling door de bevoegde rechter dat de beschrijving ondeugdelijk is.
 4. Over het terug te betalen bedrag wordt geen rente vergoed.
 5. De garantie is gelimiteerd tot een termijn van vijf jaar, na het sluiten van de overeenkomst.
 6. De garantie is niet overdraagbaar op derden.
 7. De in dit artikel genoemde garantie is slechts dan van toepassing, wanneer het gekochte zich nog in het eigendom en bezit bevindt van de wederpartij.
 8. De garantie vervalt na vervreemding of bezitsoverdracht.

Recht op ontbinding

 1. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Atlas Old Maps toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Atlas Old Maps niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Atlas Old Maps in verzuim is.
 3. Atlas Old Maps heeft het recht de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Atlas Old Maps kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Atlas Old Maps in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de wederpartij niet aan Atlas Old Maps kan worden toegerekend in een van de wil van Atlas Old Maps onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Atlas Old Maps kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 van dit artikel genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Atlas Old Maps één of meerdere verplichtingen naar de wederpartij niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Atlas Old Maps er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Atlas Old Maps is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Atlas Old Maps is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld door publicatie op de website.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de wederpartij uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande, expliciete schriftelijke instemming van Atlas Old Maps.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Opgesteld op: 5 december 2021.
Laatste inhoudelijke wijziging van deze voorwaarden: 25 augustus 2021.

Download deze algemene voorwaarden hier.

Bijlage 1: Herroepingsformulier

  To:
  Atlas Old Maps
  Paramaribostraat 2 A
  2585 GN Den Haag
  The Netherlands

  info@atlasoldmaps.com

  I / we hereby withdraw from the agreement signed by me/us for the purchase of the following goods/the provision of the following service:

  Ordered on:

  Received on:

  Order number:

  Invoice number:

  Name:

  Address:

  Email address:

  Signature:

  ___________________________

  Attachment: